KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

 

Yönetmelikler

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

20 KASIM 2000 / 24236 (25 EYLÜL 2011 / 28065 değişiklikleriyle)

 

Amaç    

                Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi kayıt, eğitim, öğretim ve sınav esaslarını belirtmektir.

 

                Kapsam

                Madde 2- Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlar, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile Yüksek Öğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul ve Kırıkkale Üniversitesi yetkili kurullarının kararları ile Kırıkkale Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (KÖLES)’e uygun hazırlanan bu yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

                Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde üst kurul karar ve ilkeleri ile Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

                Yüksek Lisans ve Doktora öğretimi ile Tıpta Uzmanlık öğretimi bu yönetmelik kapsamı dışındadır.

 

                Kayıt Kabul

                Madde 3- Öğrenci, Fakülteye Yükseköğretim Kurulu ve Kurumlarınca belirlenen esaslara göre kayıt ve kabul edilir.

 

                Kayıt Yenileme

                Madde 4- Öğrenci, her ders yılı başlangıcında Akademik takvimde belirlenen süreler içerisinde kaydını yenilemek ve belirlenen esaslara uygun olarak öğretim harcını ödemek zorundadır.

                Belirtilen sürede kaydını yenilemeyen öğrenci, o yılda derslere ve sınavlara giremez (ve bu süre yasada belirtilen öğretim süresinden sayılır 25.09.2011/28065 çıkarıldı). Kaydını yenilemeyen ve harcını ödemeyen öğrenci hakkında Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır. Fakülte Yönetim Kurulu'nca kabul edilmiş bir mazereti olmayan öğrenci kaydını kendisi yenilemek zorundadır.

                Mazereti sebebiyle kaydını belirlenen zaman içinde yenilemeyen öğrenci, mazereti Yönetim Kurulu'nca kabul edildiği takdirde 1 ay içerisinde kaydını yenileyebilir. (İki yıl üst üste kaydını yenilemeyen öğrencinin fakülte ile ilişiği kesilir. 25.09.2011/28065 çıkarıldı)

 

                Yatay Geçiş ve Ders Muafiyeti

                Madde 5- Başka bir Tıp Fakültesinden yatay geçiş, "Yüksek Öğretim Kurumları Arasında Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" uyarınca, Fakülte Yönetim Kurulu'nca belirlenen kontenjan ve alınacak karara göre yapılır.

Öğrencilerin daha önce kayıtlı oldukları Yüksek Öğretim Kurumlarında almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için eğitim-öğretimin başlamasından itibaren 15 gün içinde yapacakları başvuruları Fakülte Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır. 

 

                Kayıt Silme ve Sildirme

                Madde 6- Aşağıdaki hallerde Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla öğrencinin fakülteden kaydı silinir.

                a) (İlgili mevzuat hükümlerine göre tanınan süreler içerisinde başarı sağlayamamak. 25.09.2011/28065 çıkarıldı)

                b) Fakülteden çıkarılma cezası almak.

                c) (Üst üste iki yıl, tanınan süreler içerisinde kaydını yenilememek. 25.09.2011/28065 çıkarıldı)

                d) Sağlık nedeniyle hekimlik mesleği icra edemeyeceğine Fakülte Yönetim Kurulu’nca karar verilmiş olmak.

                e) 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, ilgili diğer mevzuat ve bu yönetmelikte belirtilen diğer haller.

                f) Kaydının silinmesini yazılı olarak kendi istemiş olmak,

                g) Kayıt sırasında verdikleri belgelerde noksanlık veya tahribat olanlar veya başka bir Yükseköğretim Kurumundan disiplin cezasıyla çıkarılmış bulunanlar veya başka bir Yükseköğretim Kurumunda öğrenci olduğu anlaşılanların kesin kayıtları yapılmış olsa bile, Üniversite ile ilişkileri kesilir. Söz konusu öğrenciler fakülteden mezun olsalar bile kendilerine verilen tüm belgeler (diploma dahil) iptal edilir ve haklarında yasal işlem yapılır.

 

                Öğretim Süreleri

                Madde 7- Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğretim, her biri bir ders yılını kapsayan 6 sınıflık bir eğitim ve öğretim programıdır. (2547 Sayılı Kanunun 44.maddesindeki süreler (9 yıl) içerisinde tamamlanmak zorundadır. Bu süre içinde öğrenimini tamamlayamayan veya tamamlayamayacağı anlaşılan öğrencinin Fakülteyle ilişkisi kesilir. 25.09.2011/28065 çıkarıldı)

 

                İntegre Sistem

                Madde 8- Öğretim, ders konuları ve saatleri arasında koordinasyon esasına göre düzenlenmiş olan İntegre sistemle (Ders Kurulları Sistemi) yürütülür. Bu koordinasyon I., II. ve III. sınıflarda ders grupları (kurulları) ve ön şartsız dersler şeklinde uygulanır. I., II. ve III. sınıflarda, ön şartsız dersler  hariç bir yıl bütündür ve tek ders olarak kabul edilir. IV., V. ve VI. sınıflarda her staj bir derstir.

 

                Koordinasyon ve Koordinatörler Kurulu

                Madde 9- Öğretimin koordinasyon içerisinde yürütülmesi koordinatörler kurulunca sağlanır. Bu kurul, Dekan başkanlığında, başkoordinatör, sınıf koordinatörleri ve yardımcılarından oluşur. Koordinatörler her eğitim yılı başında Dekan tarafından görevlendirilir.

 

Staj Yöneticisi

                Madde 10- Staj veren Anabilim Dalındaki öğretim üyelerinden biri Anabilim Dalı Başkanı tarafından Staj Yöneticisi olarak görevlendirilir. Staj Yöneticisi, Sınıf Koordinatörleriyle işbirliği halinde çalışır ve stajın programa uygun şekilde yürütülmesinden sorumludur.

 

                Danışman

                Madde 11- Öğrenciye öğretim konularında karşılaşacağı sorunların çözümünde yardımcı olmak üzere, ders yılı başında fakülte öğretim üyeleri arasından bir danışman belirlenir.

               

Ön Şartlı Dersler

                Madde 12- Tıp Doktorluğu Öğretim Düzeyi Programında bir sınıf bir sonraki sınıfın ön şartıdır. (Bu nedenle, bir sınıfdaki ön şartlı dersleri geçemeyen öğrenci bir üst sınıfa devam edemez ve ders alamaz. 25.09.2011/28065 çıkarıldı)

               

                Ön Şartsız Dersler

                Madde 13- Tıp Doktorluğu Öğretim Dönemi Programında yer alan aşağıdaki dersler ön şartsızdır. Ön şartsız derslerden en fazla birinden başarısız olan öğrenci bir üst sınıfa devam edebilir. Öğrencinin seçmiş olduğu zorunlu dersler eğitim yılı içinde tekrar değiştirilemez. 

                a) Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi

                b) Türk Dili

                c)  Beden Eğitimi, Güzel Sanatlar (Seçmeli)

                d) Yabancı Dil

                e) Temel Bilgisayar

 

                Öğretim Plan Programı, Akademik Takvim

                Madde 14- Bir ders yılı en az 140 Eğitim-Öğretim günüdür. Bu sınır Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlediği ilkeler çerçevesinde aşılabilir. Her öğretim yılı sonunda bir sonraki öğretim yılının Öğretim Planı,  Öğretim Programı ve Akademik Takvim' i hazırlanarak Fakülte Kurulunda kabul edildikten sonra üniversite senatosunun onayına sunulur.

 

                Devam Mecburiyeti

                Madde 15- Öğrenciler teorik derslere en az %70 ve uygulamalı derslere en az %80 oranında devam etmek zorundadır. Devam durumu öğretim üyeleri tarafından derslerde yapılacak yoklamalarda tespit edilir. Devamsızlığın hesabında her bir komitedeki ve stajdaki toplam ders ve uygulama saati esas alınır. Buna göre hesaplanan devamsızlık oranı yukarıda belirtilen miktarı aşıyorsa öğrenci komite ve staj sınavına alınmaz.

                IV, V ve VI sınıflarda devamsızlık süresi pratik dersler ve klinik uygulamalarda % 20' yi aşmayan öğrenci, devam etmediği pratik çalışmaları, Anabilim Dalı'nın imkânları ölçüsünde öğretim üyesinin gösterdiği gün ve saatte telafi etmek zorundadır. Mazeretli veya mazeretsiz devamsızlıkları % 20' yi aşmayan öğrenci, sınavlara girebilmek için devamsız olduğu süreyi tamamlamak zorundadır.

 

                Mazeretler

                Madde 16- Kayıt, devam uygulama ve sınav şartlarından birini, Yüksek Öğretim Kurulu'nca esasları belirlenen haklı ve geçerli bir nedenle yerine getirmeyen öğrencinin hakları saklı tutulur ve kaybettiği süre Madde-7 uyarınca öğretim süresine eklenir.

                Haklı ve geçerli nedenlere dayalı mazereti veya Kırıkkale Üniversitesi sağlık kurumları tarafından verilmiş veya resmi sağlık kurumlarından alınmış olan sağlık raporlarının Kırıkkale Üniversitesi sağlık kurumları tarafından tasdik edilmiş sağlık raporu nedeniyle ara sınavına katılmayan ve sınavdan sonraki yedi gün içerisinde durumu belgeleyen öğrencinin mazeretinin Fakülte Yönetim Kurulu'nca kabulü halinde, ilgili Koordinatörlükçe düzenlenecek bir günde mazeret sınavı yapılabilir. Aynı ders için birden fazla mazeret sınavı hakkı kullanılamaz. Mazeret sınavı sözlü, yazılı (test) veya hem sözlü hem yazılı olabilir.

                Değişiklik: 14.03.2011: “Haklı ve geçerli nedenlere dayalı mazereti veya sağlık raporuyla belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretinin olması ve mazeretinin Fakülte Yönetim Kurulunca kabulü halinde, ilgili koordinatörlükçe düzenlenecek bir günde mazeret sınavı yapılabilir. Aynı ders için birden fazla mazeret sınavı hakkında kullanılamaz. Mazeret sınavı sözlü, yazılı (test) veya hem sözlü hem yazılı olabilir.”

                Dönem sonu ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılmaz.

                Mazeret sınavı için ayrıca mazeret sınavı yapılmaz.

Değişiklik: 25.09.2011/28065:

Madde 16 – Haklı ve geçerli mazeretler şunlardır:

a) Öğrencinin sağlık raporu ile belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretinin olması,

b) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla, tabi afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,

c) Aile fertlerinden birisinin ağır hastalığı halinde bakacak kimsenin bulunmaması nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi ve bunun ilgili birim yönetim kurullarınca kabul edilmesi,

ç) Ekonomik nedenlerle, birim yönetim kurullarınca izin verilmek suretiyle öğrencinin eğitim ve öğretimine ara verilmiş olması,

d) 13.01.1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya öğrenciliğini engellemeyen mahkûmiyet hali,

e) Öğrencinin hangi sınıfta bulunursa bulunsun tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması sureti ile askere alınması,

f) Öğrencinin tutukluluk durumu,

g) Birim yönetim kurulunca mazeret olarak kabul edilebilen diğer durumların ortaya çıkması.

Mazeretle ilgili her türlü başvuru, mazeretin bitimi tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde ilgili birime yapılır. Süresi içinde yapılmayan başvurular, sınav tarihlerine isabet eden bir günlük tedavi amaçlı sevkler ve bir günlük raporlar ile geç sunulan raporlar işleme konulmaz.”

 

                İzinler

                Madde 17- Sağlık nedeni hariç öğrenciye belgeleyeceği önemli ve haklı nedenleri bulunması veya öğretim ve eğitimine katkıda bulunacak burs, staj veya araştırma imkânları doğması halinde, Eğitim Öğretim süresince Fakülte Yönetim Kurulu Kararıyla bir defaya mahsus olmak üzere, toplam bir yıla kadar izin verilebilir. Bu tür izin süresi, azami yasal öğretim süresine eklenir. Bu tür izinler ile başvuruların, kayıt yenileme süresi sonuna kadar yapılması gerekir.

                Diplomalar

                Madde 18- Tıp Doktorluğu Öğretim Düzeyi programının ilk iki sınıfının bütün derslerinde başarılı olduğu halde bu programın bütününü tamamlayamaz durumda bulunan öğrencilere "Temel Tıp Bilimlerinde Ön Lisans Diploması",  intern'lik dönemini başarıyla tamamlayan öğrenciye  "Tıp Doktoru Diploması" (Lisans Düzeyi Diploması) verilir.  

 

                Mezuniyet ve Başarı Derecesi

                Madde 19- Mezuniyet başarı derecesi 2547 Sayılı Kanunun 5/ı maddesinde belirtilen ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dışında kalan ortak zorunlu dersler hariç, mezun olan öğrencinin okuduğu bütün derslerin sınav başarı notlarının ağırlıklı ortalaması alınarak hesaplanır. Mezunlar arası derecelendirmede doğrudan sınıf geçenler öncelik alırlar.

                I.,  II. ve III. Sınıflar

                Madde 20- I., II. ve III. sınıfta öğrenci, bir sınıfın ön şartlı dersini başarı ile tamamlamadan, bir üst sınıfa devam edemez ve kaldığı sınıfın ön şartlı dersini, (Madde-7 de yer alan süreler dikkate alınarak, 25.09.2011/28065 çıkarıldı) müteakip yılda tekrarlar. Başarılmayan ön şartsız dersler, o dersin verildiği ilk eğitim-öğretim döneminde öncelikle tekrarlanır. Tek ön şartsız dersten başarısız olan öğrenci, ön şartlı dersler dikkate alınarak, bir üst yılın programından ders alabilir.

               

IV. ve V. Sınıflar

                Madde 21- IV. ve V. sınıflarda öğretim, teorik ve uygulamalı stajlar şeklinde düzenlenir. Bir sınıfın bütün stajlarında başarılı olamayan öğrenci bir üst sınıfa geçemez (ve başarısız olduğu stajları, Madde-7 de yer alan süreleri dikkate alınarak tekrarlar. 25.09.2011/28065 çıkarıldı). Staj tekrarlayarak başarılı olan öğrenci, staj başlama tarihleri dikkate alınarak bir üst sınıfın stajlarına intibak ettirilir.                    

 

VI. Sınıf

                Madde 22- VI. sınıf, 12 ay süreli intern'lik dönemini kapsar. Bu dönemde başarı; öğrencinin stajlara devamı ile her Anabilim Dalında yapılan klinik, poliklinik, laboratuvar,  saha çalışmaları, bizzat yaptırılan tıbbi müdahaleler, yazdığı hasta müşahadeleri ve epikrizleri, hastalara davranışı, nöbetler, katıldığı seminer ve toplantılardaki katkıları göz önüne alınarak ilgili birimin yöneticisince düzenlenen "Yeterlilik Belgesi" ile değerlendirilir.

                Aile Hekimliği stajlarının bir veya bir kaçından başarılı olamayan öğrenciye, (Madde-7 de belirtilen öğretim süreleri elverdiği takdirde, 25.09.2011/28065 çıkarıldı)  bu stajları tekrarlamak hakkı verilir.

                Fakültemiz dışındaki yurt içi eşdeğer eğitim kurumlarında en çok bir staj yapma izni verilir. Yurt içi ve yurt dışı staj yapma istekleri Fakülte Yönetim Kurulu'nca değerlendirilir.

 

                Sınavlar

                Madde 23- Ara Sınav: I., II. ve III. sınıflarda her ders kurulu sonunda yapılan sınavdır.

                Yıl Sonu Sınavı: Son ders veya ders grubu sınavının bitiminden en az iki hafta sonra yapılan ve bütün ders veya ders gruplarını kapsayan tek bir sınavdır.

                Bütünleme Sınavı: Yılsonu Bütünleme Sınavı, yılsonu Sınavında başarısız olan öğrenciler için yılsonu sınavından en az iki hafta sonra yapılan sınavdır.

                Staj Sonu Sınavı: Her stajın sonunda yapılan sınavdır.

                Staj Sonu Bütünleme Sınavı: Staj sonu sınavında başarısız olan öğrenciler için birinci yarıyıl ve ders yılı sonu stajlarının bitiminden en erken 7 gün sonra yapılan sınavdır. Dönem IV ve V' de ilgili yılın tüm stajlarını tamamlamış, ancak bir stajdan bütünlemeye kalmış öğrenciler, bu sınav haklarını bütünleme sınav tarihini beklemeden ilk staj sonu sınavına katılarak kullanabilirler.

 

                Not Sembol ve Dereceler

                Madde 24- Sınavların değerlendirilmesinde kullanılan sembol, not ve dereceler aşağıdaki gibidir.

                Sembol                  Açıklama             Not

                A1                          100-90                  (4.0)

                A2                          89-80                     (3,5)

                B1                          79-70                     (3,0)

                B2                          69-60                     (2,5)

                C                            50-59                     (2)

                E                                                            Mazeretli devamsız sınav hakkı saklı

                F1                                                          Mazeretsiz devamsız. Sınava girme hakkı yok

                F2                          -50                         Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi

                F3                          -50                         Kopya

                F4                                                          a) Ön şartlı derslerde sınav notu %60’ ın altında /veya/başarısız                                                                       b) Ön şartsız derslerde sınav notu %60’ ın altında /veya/başarısız

Değişiklik: 25.09.2011/28065:

Madde 24 – Sınavların değerlendirilmesinde kullanılan sembol, not ve dereceler aşağıdaki gibidir:

Puan ve Açıklama                                Harf Karşılığı

90-100                                     A1

85-89                                       A2

75-84                                       B1

65-74                                       B2

60-64                                       C

50-59 (Katsayı 1.0)               F1

41-50 (Katsayı 0.5)               F2

0-40 (Katsayı 0.0)                 F3

Devamsız                                                F4

Sınava Girmedi                      F5

Geçmez (Kredisiz Ders)        F6

Geçer (Kredisiz Ders)             G

 

Sınav Şekli

                Madde 25- Sınavlar teorik (Sözlü, yazılı-test veya hem sözlü hem yazılı ) ve pratik (Sözlü, yazılı veya hem sözlü hem yazılı) olarak yapılabilir. Bir ders veya ders grubunun teorik ve onun tamamlayıcısı olan pratik sınavı birlikte değerlendirilir. Pratik sınava girmeyen öğrenci teorik sınava alınmaz. Teorik sınav yapılması mecburidir.

                Staj sonu ve staj sonu bütünleme sınavlarında pratik sınav "Başarılı" veya "Başarısız" olarak değerlendirilir. Pratik sınava girmeyen veya başarısız olan öğrenci teorik sınava alınmaz. Teorik sınav, hem sözlü, hem yazılı olarak yapılabilir. Not takdirinde öğrencinin staj süresindeki çalışmaları dikkate alınır.

 

                Ders Grubu Sınav Notlarının Hesaplanması

                Madde 26- Bir ders grubunun ara sınav, yılsonu sınavı ve yılsonu bütünleme sınavında, o ders grubunu meydana getiren derslerin her birinden ağırlıklarına göre alınan notların toplamı, o sınavın notunu belirler. Bir ders grubundaki derslerin bir veya daha fazlasından   % 50' den az not alan öğrencinin, o dersten aldığı not ile o dersin toplam notunun % 50' si arasında kalan fark, ders grubu sınavı toplam notundan düşülür. Not toplamı 0 (sıfır)’ın altında ise öğrencinin aldığı not 0 (sıfır) olarak ilan edilir.

 

                Ara Sınavlar Not Ortalaması

                Madde 27- Ara sınavlar not ortalaması, öğrencinin ara sınavlardan aldığı notların toplamının, açılan ara sınav sayısına bölünmesiyle belirlenir. Fakülte Yönetim Kurulu'nca kabul edilmiş mazereti olmaksızın ara sınava katılmayan öğrencinin girmediği ara sınav notu 0 (sıfır) olarak kabul edilir ve ara sınavlar not ortalaması buna göre hesaplanır.   

 

                Başarı Notu Hesaplanması

                Madde 28-  Yılsonu başarı notu 100 puan üzerinden tam not olarak ilan edilir. 0.5 ve üstü kesirler tam nota tamamlanır. Bir dersin başarı notu, ara sınavları not ortalamasının % 60'ının, yılsonu sınavı veya bütünleme sınavı notunun % 40' ına ilavesi ile bulunur. Başarı notu 60’dır.

                Staj sınavları pratik ve teorik olarak yapılır. Pratik sınavı geçmeyen öğrenci teorik sınava alınmaz. Teorik sınav yazılı ve/veya sözlü yapılabilir. Geçme notu teorik sınavlarının ortalaması olup, sınıf geçme notu 60’dır.

 

                Sınavlara Katılma

                Madde 29- Öğrenci hak kazandığı bütün sınavlara ilan edilen yer, gün ve saatte girmek zorundadır. Öğrenci, girmeye hak kazandığı halde Fakülte Yönetim Kurulu'nca kabul edilen bir mazereti olmaksızın girmediği sınavdan başarısız sayılır.

                Girmeye hak kazanmadığı sınava giren öğrencinin aldığı not geçersizdir. Öğrenci bir dersin yıl sonu veya yıl sonu bütünleme sınavlarına girebilmek için o derse kayıt olmak, devam etmek ve ara sınavlarına katılmak; bir staj sonu veya staj sonu bütünleme sınavlarına girebilmek için  o staja kayıt olmak ve devam etmek zorundadır.

Değişiklik: 25.09.2011/28065:

Girmeye hak kazanmadığı sınava giren öğrencinin aldığı not geçersizdir. Öğrenci bir dersin yıl sonu veya yıl sonu bütünleme sınavlarına girebilmek için o derse kayıt olmak, asgari devam şartını sağlamak ve ara sınavlarına katılmak; bir staj sonu veya staj sonu bütünleme sınavlarına girebilmek için  o staja kayıt olmak ve devam etmek zorundadır.

 

Sınav Notuna İtiraz

                Madde 30- Fakülte ilan panosuna asılan her türlü duyuru, ilan ve tebligat yerine geçer. Öğrenci, sınav sonuçlarında maddi hata gerekçesiyle itirazını, sonuçların ilgili birimde ilanından itibaren bir hafta içinde ve yazılı olarak Dekanlığa verebilir. Dekanlıkça ilgili dönem koordinatörünün görüşü alınarak yapılacak incelemede maddi hata tespiti halinde, Fakülte Yönetim Kurulu gerekli düzeltmeyi yapar. Başka nedenle not düzeltilmesi talep edilemez. İnceleme 15 gün içerisinde sonuçlandırılır.

 

                Ders veya Staj Tekrarı

                Madde 31- Yılsonu sınavı ve staj sonu sınavı ile bunların bütünlemelerinde başarısız olan öğrenci Madde 7' deki süreler elverdiği takdirde bu ders veya stajları tekrarlar. Staj sınıflarında azami yasal süreler tekrarlanan stajların süreleri dikkate alınarak hesaplanır.

Değişiklik: 25.09.2011/28065:

Madde 31 – Yılsonu sınavı ve staj sonu sınavı ile bunların bütünlemelerinde başarısız olan öğrenci bu ders veya stajları tekrarlar.

 

                Belgelerin Doğruluğu

                Madde 32- Kayıt ve diğer sebeplerle Fakülte' ye verilen belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin gerçek olmadıklarının tespiti halinde Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla, öğrencinin Fakülte ile ilişkisi kesilir.

 

                Disiplin

                Madde 33-  Disiplin kovuşturma ve cezaları Yüksek Öğretim Kanunu'nun 54. maddesinde belirtilen hükümler ile "Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği"  hükümlerine göre yürütülür. Herhangi bir sebeple geçici uzaklaştırma cezası alan öğrenci, bu süre içerisinde hiçbir eğitim-öğretim ve sosyal faaliyete katılamaz ve Üniversitenin tesislerine giremez.

                Tutuklanmış veya hükümlü bulunan, hakkında gıyabi tevkif kararı olan veya aranmakta olduğu resmi makamlarca Fakülteye bildirilenlerin sınav hakları saklı tutulmaz. Ancak, tutukluluk hali sona ermiş, beraat etmiş veya hükümlülük almış bulunanlardan hükümlülük hali sona ermiş olanların, tutuklu ve hükümlü kaldıkları süredeki öğretim haklarını kullanma şekli ve usulü Fakülte Yönetim Kurulu'nca kararlaştırılır.

               

Kılık Kıyafet

                Madde 34- Tıp Fakültesin’ de öğrenciler hekimlik mesleğinin ve tıp öğreniminin özel şartlarının gerektirdiği kılık ve kıyafette bulunurlar, genel görünüm ve giyinişleriyle Fakülte' nin şartlarına uyum göstermek zorundadırlar. Fakülte içinde, siyasi ve ideolojik eğilimleri veya mensubiyeti yansıtacak rozet, sembol, işaret veya benzerleri kullanılamaz ve bu amaca yönelik kılık-kıyafet içinde bulunulmaz.

               

Yürürlük

                Madde 35- Bu yönetmelik Resmi Gazete' de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

                Yürütme

Madde 36- Bu yönetmelik hükümlerini Kırıkkale Üniversitesi Rektörü yürütür.